Categoriearchief: Elektriciteit

Terugleversubsidie is in feite een terugleverbelasting

De 2e Kamer had onder het vorige kabinet via een motie afgedwongen dat de salderingsregeling zou worden gehandhaafd of worden vervangen door een betere regeling. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. Is daarmee uitvoering gegeven aan bovengenoemde motie?

Mijn oordeel is keihard nee! De nieuwe regeling is niet meer dan een ordinaire bezuinigingsoperatie en is ook als zodanig ingeboekt. De nieuwe regeling is slechter dan de salderingsregeling. Bij de salderingsregeling ontvangen consumenten dezelfde prijs voor teruggeleverde energie als zij betalen voor de energie die zij verbruiken.

De terugleversubsidie is voor een consument minder aantrekkelijk omdat die subsidie per kWh lager ligt dan wat hij/zij per kWh betaalt (kale prijs + energiebelasting + ODE + BTW). Ieder jaar wordt deze terugleversubsidie lager omdat het totale subsidiebedrag (240 miljoen) gelijk blijft. In feite gaat het dus om een terugleverbelasting die als subsidie wordt verkocht, een belasting die bovendien ieder jaar hoger wordt.

De terugverdientijd van zonnepanelen is zo niet meer met een redelijke mate van zekerheid te bepalen. Juist een dergelijke onzekerheid zal consumenten huiverig maken om in zonnepanelen te investeren. Ik kan de reactie van Peter Desmet van Holland Solar, die stelt dat de zekerheid voor mensen die zonnepanelen kopen is vergroot, dan ook helemaal niet onderschrijven.

Inmiddels zijn er in de 2e Kamer vragen gesteld en heeft Wiebes toegezegd voor de zomer van 2018 met meer duidelijkheid te komen.

De zin en onzin van een thuisaccu

thuisaccuZonnepanelenbezitters zouden maar wat graag onafhankelijk zijn van het grid (elektriciteitsnet). Zeker als de plannen van dictator Kamp doorgaan. Officieel heet het dat hij de saldering na 2020 wil heroverwegen, een eufemisme voor afschaffen. Ja, hij moet toch iets doen om de windturbinelobby tevreden te houden.

Je kunt met zonnepanelen heel gemakkelijk net zoveel elektriciteit opwekken als je verbruikt maar dat betekent wel dat je ’s zomers veel elektriciteit teruglevert aan het grid en ’s winters veel afneemt. Kun je onafhankelijk worden van het grid met een thuisaccu? Lees verder

Monovergister van mest in stroomversnelling

frieslandcampinaDe eerste 200 van 1000 boeren in Friesland gaan een monovergister voor mest plaatsen. FrieslandCampina maakt zich daar al een tijd lang sterk voor en minister Kamp stelt er 150 miljoen subsidie voor beschikbaar. Er worden zo meerdere vliegen in een klap geslagen. Het levert een bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem, reduceert de CO2 uitstoot en levert de boer energie in de vorm van gas en elektriciteit. Eindelijk komt er een beetje vaart in deze veelbelovende techniek voor de verduurzaming van de agrarische sector.

Eerder werden er elders in het land al monovergisters geplaatst en aangesloten op het gasnet.

Salderen en terugleververgoeding

muntenSalderen is het wegstrepen van zelf opgewekte energie tegen zelf verbruikte energie op de energierekening.

Wanneer je zelf energie opwekt met zonnepanelen of met een windturbine is de hoeveelheid meestal niet gelijk aan de hoeveelheid energie die je op dat moment verbruikt. De teveel opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het net en verschijnt op de teruglever meter. Verbruik je meer dan je opwekt dan komt dat op de verbruiksmeter. Aan het eind van het verbruiksjaar wordt de teruggeleverde energie afgetrokken van de verbruikte energie (saldering). Is de hoeveelheid teruggeleverde energie groter dan de hoeveelheid verbruikte energie dan is er sprake van netto teruglevering. Daarvoor ontvangt u van uw energieleverancier een kleine vergoeding, de terugleververgoeding. Bij de meeste energieleveranciers krijgt u de kale energieprijs (dat is de energieprijs zonder alle belastingen en die ligt rond de 5 eurocent) plus btw.

De meest gunstige terugleververgoeding ontvangt u op dit moment bij Greenchoice. Zij hebben ook een gunstig vastrecht tarief waardoor het mes bij netto teruglevering aan twee kanten snijdt. Zie verder terugleververgoedingen.

Over de salderingsregeling doen nogal wat indianenverhalen de ronde wat veel mensen weerhoudt om zonnepanelen te plaatsen. Het is zeker waar dat dictator Kamp de regeling wil heroverwegen. Dat past geheel binnen de kruideniersmentaliteit van onze overheid. Van afschaffen is in ieder geval geen sprake en als dat al aan de orde zou zijn dan komt er gegarandeerd een overgangsregeling. De meest waarschijnlijke aanpassing is dat het salderen voor kleinverbruikers overeind blijft met een zeker plafond. Die verandering is trouwens niet voor 2020 te verwachten.

woonserviceOok voor huurders is het plaatsen van zonnepanelen interessant. Woonservice heeft bijvoorbeeld een mooie regeling. U betaalt een huurverhoging van slechts 12 euro wanneer er 8 zonnepanelen op uw woning worden geplaatst. Met 8 panelen wekt u ruwweg zo’n 1700 kWh per jaar op (als uw dak ongunstig ligt, namelijk pal oost-west, dan is dat 1275 kWh). Bij het huidige energietarief van 21 eurocent scheelt u dat zo’n 30 euro per maand (bij een oost-west dak zo’n 22 euro). Dat is dus een winst van 18 euro per maand (bij een oost-west dak 10 euro). Voor meer info mail naar info@woonservice.nl of bel naar 0900-1144900.

Een uurtje fietsen voor 24 uur gratis elektriciteit

fiets-free-energyObesitas is een van grootste bedreigingen van de gezondheid in deze moderne tijd. Te weinig beweging gecombineerd met te vet of teveel eten is de oorzaak. Je kunt natuurlijk naar de sportschool om je overtollige kilo’s kwijt te raken maar dat kost je geld. Het kan ook op een manier die je geld oplevert. Met een uurtje fietsen per dag gaat uw elektriciteitsrekening naar nul euro. Bekijk de video van deze free energy fiets.

Netto teruglevering bij Greenchoice

greenchoice-logoPer januari 2016 wordt de margeregeling van Greenchoice aangepast. Naast het reguliere salderen kregen klanten die netto stroom terug leverden aan het net jaarlijks voor de eerste 1000 kWh zo’n 17,5 eurocent plus 21% BTW per kWh. Alles boven de 1000 kWh netto teruglevering werd vergoed tegen het kale tarief plus 21% BTW. Het tarief voor netto teruglevering wordt in januari 2016 verlaagd naar 11 eurocent plus 21% BTW per kWh. Wel kan men nu jaarlijks tot 10.000 kWh netto terugleveren tegen dit tarief.

Kortom, Greenchoice blijft aantrekkelijk voor mensen met zonnepanelen en/of kleine windturbines die jaarlijks netto terugleveren. Het kan nu zelfs aantrekkelijk zijn om naast de zonnepanelen een kleine windturbine aan te schaffen. Let wel op wat voor windturbine u kiest. De meeste kleine windturbines verdienen zich op basis van dit tarief niet terug!

Een andere verandering die Greenchoice doorvoert is dat u in het vervolg nog maar één rekening krijgt waarop zowel levering als teruglevering wordt verrekend. Ook de voorwaarde dat u moet beschikken over een digitale meter vervalt.

Interesse? Meldt u dan aan via de groene knop “Echte groene energie“ in de rechter kantlijn.

De autoaccu om een smart grid te balanceren?

elektrische-auto“Elektrische auto’s helpen op termijn het energienet beter te balanceren”, verwacht Van der Burg van netbeheerder Aliander. Auto accu’s opladen bij een teveel aan stroom en ontladen bij een tekort zou in een smart grid een serieuze mogelijkheid kunnen zijn die in het vehicle2grid proefproject wordt bekeken.

Persoonlijk verwacht ik daar helemaal niets van. Het aantal keren dat een autoaccu kan worden geladen en ontladen is beperkt dus gaat dat opladen en ontladen ten koste van de levensduur van de accu. Bovendien zit je er als autobezitter niet op te wachten dat de accu net leeg is als je ermee wilt gaan rijden. Dus dit idee gaat alleen werken als er een serieuze vergoeding tegenover staat.

Een thuisaccu om er geld mee te verdienen is dan weer wel een serieuze optie, tenminste als je dat doet via de spotmarkt voor elektriciteit en dat volledig kunt automatiseren. Je laadt de accu via het grid op wanneer de stroom goedkoop is en je ontlaadt hem weer naar het grid wanneer de stroom duur is. Daarmee kun je tussen de 10 en 15 eurocent per kWh verdienen. Een boer in Odoorn gaat daarmee vanaf september aan de slag ondersteund door Julesenergy.

Even een rekensommetje. Een zeezoutaccu kost 100 euro per kWh en kan 7000 keer worden opgeladen en ontladen. Die zou dus per kWh minimaal 7000*0,10= 700 euro kunnen opleveren, een winst dus van 600 euro.

Als dictator Kamp het hoort dan komt er natuurlijk weer een wetje waarbij het consumenten wordt verboden. Reken je dus vooral niet rijk.

Veenkoloniaal investeert in zonnepark met 4700 panelen

zonneparkEen particuliere investeerder legt een groot zonnepark aan in het veenkoloniale gebied bij 2e Exloërmond. Vergunningen en investeringen zijn rond.
Bezwaren uit de buurt zijn niet ingediend. Dat zou er op kunnen wijzen dat de acceptatie voor het opwekken van stroom uit zonne-energie in de Veenkoloniën aanzienlijk groter is dan die voor windenergie. In de Veenkoloniën is massaal verzet tegen de aanleg van grote windparken.
Het zonnepark van ondernemer Henk Piel beslaat een perceel van anderhalf hectare grond en is gelegen achter zijn loon-en aannemersbedrijf aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.
Het terrein wordt de komende maanden omgebouwd tot een zonnepark met 4700 panelen. Het moet jaarlijks gemiddeld 1,2 megawatt aan elektriciteit opleveren. Met het project is een investering gemoeid van 1,5 miljoen euro.

 

Zelf energie opwekken en de (ver)achtelijke overheid

platdak-panelenZelf gas maken is eigenlijk alleen voor boeren weggelegd. Door een agrimodem (2e generatie vergister) te installeren kan een veehouder niet alleen gas maken maar eventueel ook elektriciteit en warmte door een combinatie met wkk (warmtekrachtkoppeling). De terugverdientijd ligt tussen de 5 en 10 jaar. Ook met warmteterugwinning uit de koeling van melk kunnen rundveehouders gedeeltelijk in hun energiebehoefte voorzien. Restafval in de landbouw kan via een greenmodem worden omgezet in gas maar het is ook mogelijk een klein percentage van het verbouwde gewas daarvoor te gebruiken in een bioproductprocessor (bpp).

Voor burgers is alleen het zelf opwekken van elektriciteit haalbaar. Daarbij komen vooral zonnepanelen in aanmerking. De terugverdientijd ligt bij gelijkblijvende energieprijzen tussen 6 en 8 jaar, en bij stijgende energieprijzen wordt dat nog korter. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een kleine windturbine. U moet er dan wel rekening mee houden dat de terugverdientijd langer is dan de levensduur ervan.

Grootschalige windturbines verdienen zich zonder subsidie sowieso nooit terug. Een voorbeeld om dit te illustreren is het windpark van 600 MW dat ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd. Dit park kost 2,8 miljard en minister Kamp heeft er in een achternamiddag 4,4 miljard subsidie voor toegezegd (alleen op die manier zijn er voldoende investeerders te vinden). Dat kan hij doen omdat er in 2013 stilzwijgend een nieuwe belasting op energie is ingevoerd, de ODE (opslag duurzame energie) die de komende jaren versneld zal worden verhoogd. Hierdoor is hij verzekerd van extra belastinginkomsten die u en ik betalen. De energie van die industriële windturbines gaat naar de grootverbruikers die daarover nauwelijks belasting betalen.

Omdat steeds meer mensen die hoge belastingen zat zijn (driekwart van de elektriciteitsprijs en de helft van de gasprijs is nu al belasting en dat wordt alleen maar meer) en omdat de terugverdientijd steeds korter is geworden worden er de laatste tijd erg veel zonnepanelen geplaatst. Minister Kamp ziet zijn hobby (en zijn toekomstige commissariaat bij de windmolenindustrie) daardoor in gevaar komen en roept dus nu al dat hij de saldering wil heroverwegen. Verder probeert de overheid de bezitters van zonnepanelen de stuipen op het lijf te jagen met een btw-naheffing van 5000 euro omdat ze als kleine ondernemer per ongeluk vergeten zijn om de belastingdienst te vragen te worden ontheven van administratieve verplichtingen. Dat is de overbekende bureaucratie en het overbekende burgertje pesten waar onze overheid zo sterk in is. En dan vinden ze het nog gek dat we geen vertrouwen meer hebben in de politiek, het bestuur en de democratie.