Categoriearchief: Nieuws

Revival van kolen?

Er worden nog steeds erg veel kolen verbrand voor de energieproductie. En dat terwijl kolen meer CO2 produceren dan gas. Dat is gemakkelijk te zien op basis van de achterliggende scheikunde.

Kolen: C + O2 -> CO2 + energie
Gas: CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O + energie

Bij gas levert dus niet alleen de verbranding van koolstof maar ook de verbranding van waterstof energie. Er komt per eenheid energie dus minder CO2 in de atmosfeer.

Er wordt regelmatig gesproken over het afvangen van CO2 en ondergronds opslaan. Beide technieken zijn in de huidige praktijk erg duur. Kan dat niet anders?
Lees verder

Wind op zee nu ook zonder zeedieren te belasten

Het heien van de funderingen van windturbines op zee is een crime voor veel zeedieren. Communiceren doen zeedieren via geluid. De frequenties variëren en hoe lager de frequentie hoe verder de geluiden dragen. Heien in de zeebodem produceert veel geluid waardoor het gehoor van veel zeedieren, zelfs op grotere afstanden, wordt beschadigd.

In de off-shore olie industrie werd al een alternatieve methode voor heien gebruikt die nu ook voor het eerst in Europa (Schotland) voor windturbines op zee is gebruikt, de “suction bucket” fundering ook wel caisson fundering genoemd. Simpel gezegd worden er drie grote stalen emmers omgekeerd op de bodem gezet en met een pomp wordt het water uit de emmers gezogen waardoor de emmers de bodem in zakken. Het maakt ook het eventueel verwijderen van dergelijke funderingen erg simpel door met een pomp water in de emmers te pompen.

Natuurlijk kan wind op zee ook met drijvende windturbines. Daarmee loopt Schotland eveneens voorop. Dergelijke drijvende turbines moeten nog wel met kettingen aan de zeebodem verankerd worden.

Duurzaam bouwen (56): Bezoek via duurzame huizenroute

huizenroute0
Het duurzaamste huis van Drenthe is aangemeld voor de duurzame huizenroute op zaterdag 5 en 12 november. Op de genoemde uren start een presentatie over de uitgangspunten en de gekozen oplossingen. U kunt de gebruikte materialen voelen en bekijken. Aansluitend is er een korte rondleiding en alle ruimte voor het stellen van vragen. Klik hier om u aan te melden via de site van de duurzame huizenroute.
huizenroute1

Eerste echt duurzame windturbine in Drenthe

eaz12De EAZ12, een kleine windturbine met houten bladen en een ashoogte van 15 meter, waar omwonenden geen last hebben en die moeiteloos opgaat in het landschap wordt nu ook in Fort (Gemeente De Wolden) geplaatst. In Groningen zijn deze windturbines die een boer zelfvoorzienend maken niet aan te slepen. De jaaropbrengst is daar zo’n 30000 kWh met een terugverdientijd van 7 jaar. In het heel wat windluwere Drenthe is de jaaropbrengst naar verwachting zo’n 22000 kWh met een terugverdientijd van 10 jaar.

EZ en Financiën verzieken duurzaamheid

Een dictator op EZ (Kamp) en een kwibus bij Financiën (Wiebes) verzieken de sfeer rond duurzaamheid in een uiterste poging de aardgaseconomie en de belastinginkomsten te redden.

kampHet heroverwegen van de salderingsregeling en het inzetten op windturbines hebben als doel de aardgaseconomie te redden. Immers, windturbines op het net (grid) zorgen voor een stochastisch aanbod van energie op het net en de enige manier om dat goed te kunnen balanceren is met snel schakelende (aard)gasturbines. Anderzijds kan met het heroverwegen van de salderingsregeling voorkomen worden dat mensen massaal overstappen van gas op elektriciteit die gemakkelijk zelf kan worden opgewekt.

wiebesFinanciën doet nu ook een duit in het zakje door al op voorhand te verklaren dat de gunstige bijtellingsregeling voor volledig elektrische auto’s zal worden afgeschaft als die een te hoge vlucht nemen. Dit naar aanleiding van de run op de goedkope Tesla model 3 (35000 euro). Ook de elektriciteit voor de elektrische auto kan gemakkelijk zelf worden opgewekt.

Zie hier hoe onze overheid k(r)ampachtig vasthoudt aan fossiele brandstoffen waaraan we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben. Ze heeft niet door dat ze slechts blijk geeft van onkunde. Nieuwe technieken kun je niet tegenhouden met achterhaalde denkbeelden, hooguit vertragen.

Ook het enerzijds willen sluiten van de kolencentrales en het anderzijds inkopen van goedkope kolenenergie door diezelfde overheid getuigt van paniek en ongecoördineerd handelen.

Windturbines kunnen nu zelfs veel beter en veel goedkoper off-grid gebruikt worden voor het aanmaken en opslaan van waterstof in H2Fuel. De snelschakelende gasturbines zijn dan ineens overbodig. Weg reddingsplan!

Opslag van energie: Power to Chemicals (P2C)

chemieEen van de grootste problemen bij de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie is de opslag ervan. Juist omdat de productie van energie met duurzame alternatieven vaak niet aansluit bij de vraag naar energie is er grote behoefte aan de opslag ervan voor kortere en langere termijn.

Power to Gas” (P2G), waarbij waterstof uit de elektrolyse van water en afgevangen CO2 wordt omgezet in methaan (aardgas), is een oplossing die al wat langer bestaat maar nog geen grote vlucht neemt vanwege de relatief hoge kosten. Zo zijn de plannen voor een dergelijke opslag bij Eemshaven voorlopig in de ijskast gezet.

Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er ideeën om surplus energie om te zetten in vloeistoffen. “Power to Fluids” (P2F) kan zowel met afgevangen CO2 worden gerealiseerd als met het in onze atmosfeer ruim voorhanden stikstof. Zo kan waterstof en CO2 met het sabatier proces worden omgezet in het vloeibare mierenzuur (formic acid). Met een simpele katalysator kan het waterstof daarna op afroep weer worden vrijgemaakt. Nu is er alweer een nieuw idee, namelijk het binden van waterstof aan stikstof tot vloeibaar ammoniak dat in gascentrales kan worden verbrand wanneer er behoefte is aan energie.

Er zijn nog exotischer ideeën zoals het opslaan van waterstof in een vloeistof van verschillende chemicaliën (H2Fuel). De waterstof wordt dan gebonden aan natrium en borium tot NaBH4. De vloeistof kan het waterstof weer snel vrij geven via een additief. Door dit additief eruit te filteren kan de H2Fuel teruggewonnen en hergebruikt worden om opnieuw waterstof op te slaan.

Ongetwijfeld zullen chemici in staat zijn om nog meer bruikbare opslagmethoden te ontwikkelen met behulp van chemicaliën. En misschien moeten we daarom een meer algemene term verzinnen zoals “Power to Chemicals” (P2C) voor de tijdelijke opslag van surplus aan duurzame energie.

Nieuwe windturbine maakt wind op land overbodig

windturbine-2b-basicEen nieuwe off-shore windturbine van 6 MW ontwikkeld door 2-B-Energy uit Hengelo zou het denken over wind op land kunnen veranderen. De windturbine, waarvan de eerste in Eemshaven gebouwd wordt, heeft maar twee bladen waardoor een helikopter erop kan landen. De onderhoudskosten gaan daardoor flink omlaag. Maar ook de bouwkosten zijn fors lager doordat er veel minder materiaal wordt gebruikt. Dit reduceert de kosten van de opgewekte energie met maar liefst 40% waardoor wind op zee veel aantrekkelijker wordt.

windturbine-2bWind op land is daardoor in feite overbodig. Wind op land levert sowieso alleen maar verliezers op. De Nederlandse burgers raken steeds meer gefrustreerd door de manier waarop windturbines door de strot worden geduwd ten koste van het leefklimaat. Zogenaamde duurzaamheid krijgt daardoor alleen maar een negatief imago, iets wat we absoluut niet kunnen gebruiken als het gaat om het oplossen van het klimaatprobleem.

Zon op land, wind op zee en thoriumcentrales als basisenergie voor een CO2 vrije energievoorziening!

“De overheid heeft een voorbeeldfunctie”

Dit is een tekst die onze koning uitsprak in zijn laatste troonrede. Een jaar eerder had hij het over de “participatiesamenleving”.

nldenergie-nieuwlogoEen aantal verontruste en milieubewuste burgers heeft een paar jaar geleden een energiemaatschappij opgericht: NoordelijkLokaalDuurzaam (u kunt zich aanmelden via de groene knop in de kantlijn) en heeft daarmee inhoud gegeven aan de participatiesamenleving.

kolencentraleDe provincie Drenthe heeft onlangs samen met de gemeentes Assen, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden voor twee jaar kolenenergie ingekocht en negeert daarmee de voorbeeldfunctie die ze heeft.

Aan u de keus om of het slechte voorbeeld van de overheid te volgen of inhoud te geven aan de participatiesamenleving.

Succesvolle advisering van SDE++ zichtbaar in de statistieken

percentageduurzaamOp basis van adviezen van SDE++ zijn sinds 2012 de meeste zonnepanelen geplaatst in de gemeentes Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Dat is ook zichtbaar in het rapport van Stichting Natuur en Milieu waar Aa en Hunze en Borger-Odoorn op nationaal niveau respectievelijk de 2e en de 6e plaats innemen als het gaat om de groei van het geïnstalleerd vermogen per inwoner in de periode 2012-2015.

Door deze groei bezetten Aa en Hunze en Borger-Odoorn nu respectievelijk de 4e en de 9e plaats op nationaal niveau wat betreft geïnstalleerd vermogen per inwoner. Voorwaar geen slecht resultaat.

Mede daardoor is eind 2014 het aandeel duurzame energie in Nederland gegroeid naar 5,6%.

Dictator Kamp is hardleers

kampWie had verwacht dat Henk Kamp ook maar iets had geleerd van het gasdossier komt bedrogen uit. Een bezoek met zijn ambtenaren aan de onwillige Veenkoloniën bracht de waarheid over het windturbinepark boven tafel. Kamp is een dictator die de Rijkscoödinatieregeling gebruikt om de onwillige bevolking buiten spel te zetten en zijn plannen zonder draagvlak door te drukken. Dat hij de uitspraken van zijn hoge ambtenaren afdoet als onhandig is helemaal een gotspe. Voor Stichting Duurzame Energieprovincie is deze gang van zaken de druppel die de emmer doet overlopen. Daarom staken we per direct al onze activiteiten om te komen tot een snelle transitie naar echte duurzaamheid en hebben daarover onderstaande open brief geschreven naar de Provincie Drenthe en naar de 2e Kamer.

Open brief aan de provincie Drenthe in kopie aan de 2e Kamer fracties.
Lees verder