Tagarchief: P2G

De zin en onzin van een thuisaccu

thuisaccuZonnepanelenbezitters zouden maar wat graag onafhankelijk zijn van het grid (elektriciteitsnet). Zeker als de plannen van dictator Kamp doorgaan. Officieel heet het dat hij de saldering na 2020 wil heroverwegen, een eufemisme voor afschaffen. Ja, hij moet toch iets doen om de windturbinelobby tevreden te houden.

Je kunt met zonnepanelen heel gemakkelijk net zoveel elektriciteit opwekken als je verbruikt maar dat betekent wel dat je ’s zomers veel elektriciteit teruglevert aan het grid en ’s winters veel afneemt. Kun je onafhankelijk worden van het grid met een thuisaccu? Lees verder

Opslag van energie: Power to Chemicals (P2C)

chemieEen van de grootste problemen bij de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie is de opslag ervan. Juist omdat de productie van energie met duurzame alternatieven vaak niet aansluit bij de vraag naar energie is er grote behoefte aan de opslag ervan voor kortere en langere termijn.

Power to Gas” (P2G), waarbij waterstof uit de elektrolyse van water en afgevangen CO2 wordt omgezet in methaan (aardgas), is een oplossing die al wat langer bestaat maar nog geen grote vlucht neemt vanwege de relatief hoge kosten. Zo zijn de plannen voor een dergelijke opslag bij Eemshaven voorlopig in de ijskast gezet.

Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er ideeën om surplus energie om te zetten in vloeistoffen. “Power to Fluids” (P2F) kan zowel met afgevangen CO2 worden gerealiseerd als met het in onze atmosfeer ruim voorhanden stikstof. Zo kan waterstof en CO2 met het sabatier proces worden omgezet in het vloeibare mierenzuur (formic acid). Met een simpele katalysator kan het waterstof daarna op afroep weer worden vrijgemaakt. Nu is er alweer een nieuw idee, namelijk het binden van waterstof aan stikstof tot vloeibaar ammoniak dat in gascentrales kan worden verbrand wanneer er behoefte is aan energie.

Er zijn nog exotischer ideeën zoals het opslaan van waterstof in een vloeistof van verschillende chemicaliën (H2Fuel). De waterstof wordt dan gebonden aan natrium en borium tot NaBH4. De vloeistof kan het waterstof weer snel vrij geven via een additief. Door dit additief eruit te filteren kan de H2Fuel teruggewonnen en hergebruikt worden om opnieuw waterstof op te slaan.

Ongetwijfeld zullen chemici in staat zijn om nog meer bruikbare opslagmethoden te ontwikkelen met behulp van chemicaliën. En misschien moeten we daarom een meer algemene term verzinnen zoals “Power to Chemicals” (P2C) voor de tijdelijke opslag van surplus aan duurzame energie.

CO2 afvangen bij staalproductie

sewgsECN heeft een nieuwe techniek (SEWGS) ontwikkeld voor het afvangen van CO2 bij de staalproductie. Dit gebeurt met een katalysator bestaande uit pellets van kleiachting materiaal in reactorvaten die in Nederland worden gemaakt. Bij de grootste Zweedse staalproducent wordt zo 14 ton CO2 per dag afgevangen. Bij wereldwijde toepassing in de staalproductie kan er net zoveel CO2 worden afgevangen als alle kolencentrales uitstoten. Deze techniek is trouwens ook bij alle kolen- en gascentrales toe te passen en is een stuk goedkoper dan andere afvangtechnieken.

De afgevangen CO2 kan op verschillende manieren worden gebruikt in de wegenbouw en de chemische industrie. Ook voor “power to gas” is het geschikt.

Power to gas (P2G)

CO2neutrale-industrieIn 2011 leerde onderzoek in Duitsland dat surplus elektriciteit met succes kan worden opgeslagen in de vorm van gas door afgevangen CO2 te recyclen (power to gas of P2G). Minister Verhagen wilde CO2 toen liever ten koste van vele miljarden ondergronds opslaan.

In 2012 werd de eerste P2G-installatie in Duitsland gebouwd. De voorzitter van SDE++ presenteerde in dat jaar CO2 neutrale industrieterreinen als een oplossing voor een tweetal problemen, te weten het onnodig uitgeven van miljarden voor ondergrondse CO2 opslag en het onnodig uitgeven van miljarden voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. Door windturbines op zee samen met een P2G-installatie en gasturbines in een lokaal net te combineren kun je een CO2 neutraal industrieterrein creëren.

In datzelfde jaar werd het Duitse onderzoek met subsidie van de Nederlandse overheid nog eens dunnetjes overgedaan door de Kema. En nu in 2014 ligt er alweer ruim 2 miljoen subsidie klaar voor een volgend onderzoek. In Duitsland draaien inmiddels meerdere P2G-installaties. Eerder dit jaar kondigde Energy Valley de bouw aan van de “grootste” P2G-installatie in Delfzijl.